Додому
ШКІЛЬНА РАДА
EDUCATIONAL COUNCIL
"...І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь..." – Т. Шевченко

СТАТУТ ШКІЛЬНОЇ РАДИ ПРИ УККА

Цей статут був прийнятий та схвалений Загальними Зборами Шкільної Ради й Централі Опікунів, які відбулися 21-го червня 1980 р. в Клівленді.

Незначні зміни були прийняті на Ювілейних Загальних Зборах, які відбулися 25-го жовтня 2003 року в Іст Гановері, Нью Джерсі.

Стаття І — Визначення

Стаття ІІ — Завдання

Стаття ІІІ — Члени

Стаття ІV — Права членів

Стаття V — Обов'язки членів

Стаття VІ — Керівні органи

Стаття VІІ — Загальні Збори

Стаття VІІІ — Управа

Стаття ІХ — Контрольна Комісія

Стаття Х — Товаристський Суд

Стаття ХІ — Майно

Стаття ХІІ — Зміна Статуту

Стаття ХІІІ — Ліквідація Шкільної Ради


СТАТТЯ І — ВИЗНАЧЕННЯ

1. Назва установи: ШКІЛЬНА РАДА ПРИ УККА. Англійська назва: EDUCATIONAL COUNCIL - UCCA.

2. Шкільна Рада при УККА є навчально-виховною, неприбутковою організацією.

3. Тереном діяльности Шкільної Ради є всі стейти США.

4. Фінансовою базою Шкільної Ради є сталий відсоток річних прибутків УККА і такі фонди, які Шкільна Рада роздобуде.

5. Українську мову вживається лише у внутрішньому обігу у школах.

СТАТТЯ ІІ — ЗАВДАННЯ

1. Дбати про навчання дітей і молоді української мови та інших українознавчих предметів.

2. Удержувати та розбудовувати мережу шкіл українознавства.

3. Опрацьовувати навчальні програми та допомагати їх реалізовувати.

4. Видавати, підбирати та рекомендувати школам навчальний матеріял.

5. Дбати про вишкіл вчительських кадрів та підвищення кваліфікації наявних вчителів.

6. Координувати працю шкіл українознавства в рамках всього українського шкільництва.

7. Організовувати конференції та з'їзди педагогів для поліпшення навчання та піднесення виховного рівня.

8. Репрезентувати українознавче шкільництво перед українською громадою, її організаціями та організаційною надбудовою і пропагувати серед українського громадянства потребу існування, розбудови й забезпечення шкіл і курсів українознавства.

9. Поширювати інформації про українське шкільництво в навчально-виховних, політичних та громадських колах української діяспори та України.

10. Намагатися виховувати молодь на етично-моральних засадах, пошанування гідности людини та усвідомлення й зміцнення почуття приналежности молоді українського походження до українського народу, й разом з тим виховувати цю молодь на добрих громадян США.

СТАТТЯ ІІІ — ЧЛЕНИ

1. Всі школи, які дотепер входили в систему Шкільної Ради при УККА, є членами цієї Ради.

2. Членом Шкільної Ради при УККА може стати кожна школа, або курси українознавства на терені США, які у письмовій формі висловлять таке бажання та будуть прийняті Шкільною Радою при УККА. Члени зобов'язуються виконувати статутові обов'язки, постанови Загальних Зборів та Управи Шкільної Ради при УККА.

3. Школи, або курси українознавства можуть бути позбавлені членства в Шкільній Раді при УККА якщо:

— незважаючи на зауваження, не виконують своїх статутових зобов'язань та рішень Управи Шкільної Ради при УККА;

— ведуть свою педагогічну працю незгідно з навчально-виховною програмою, настановами та інструкціями органів Шкільної Ради при УККА.

4. Рішення про позбавляння членства належить Загальним Зборам Шкільної Ради при УККА і воно є остаточним.

5. Позбавлена членства в Шкільній Раді при УККА школа може повернутися назад в членство лише рішенням Загальних Зборів Шкільної Ради.

6. Якщо добро шкіл цього вимагає, Управа Шкільної Ради при УККА може позбавити права школу, у випадках наведених у п.3 цієї статті, до часу найближчих Загальних Зборів, які остаточно вирішать справу.

7. Школи і курси українознавства репрезентує на терені Шкільної Ради при УККА їх директор. Опікунчу установу репрезентує на терені Шкільної Ради при УККА її голова. Права і обов'язки директора стосуються головно навчально-педагогічних і адміністративних справ, а права і обов'язки голови опікунчої установи — справ громадських та організаційно-фінансових.

СТАТТЯ IV — ПРАВА ЧЛЕНІВ

Члени Шкільної Ради мають право:

1. користуватися програмами, навчальними плянами, порадами, підручниками та іншими навчальними посібниками Шкільної Ради при УККА;

2. користуватися порадами та посібниками у справі шкільної адміністрації, випрацьованими Шкільною Радою при УККА;

3. ініціювати пляни з метою покращення навчально-виховної праці шкіл і курсів українознавства і давати пропозиції на їх здійснення;

4. через своїх, статутом передбачених делеґатів, брати участь у Загальних Зборах Шкільної Ради.

СТАТТЯ V — ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

Члени Шкільної Ради мають такі обов'язки:

— вести свою навчально-виховну працю з молоддю, згідно з плянами та інструкціями, встановленими органами Шкільної Ради;

— кожного року звітувати Управі Шкільної Ради про склад дирекції та учителів, кількість кляс та учнів, про стан навчально-виховного процесу, про успіхи і труднощі в праці та подавати відомості, вимагані Управою Шкільної Ради;

— платити членські вкладки та виконувати всі статутові зобов'язання і рішення Управи Шкільної Ради.

СТАТТЯ VI — КЕРІВНІ ОРГАНИ

Керівними органами Шкільної Ради є:

1. Загальні Збори;

2. Управа;

3. Контрольна Комісія;

4. Товаристський Суд.

СТАТТЯ VІІ — ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

1. Звичайні Загальні Збори скликає Управа Шкільної Ради раз на три роки, повідомляючи директорів шкіл і голів опікунчих установ про час, місце, порядок нарад та зміни Статуту — найменше три місяці наперед.

2. Надзвичайні Загальні Збори Управа Шкільної Ради зобов'язана скликати на вимогу Контрольної Комісії або третини членів. Управа може, також, скликати Надзвичайні Загальні Збори на підставі власного рішення, двох третин голосів. Вимога скликати Надзвичайні Збори мусить бути подана письмово з названням справ, які мають бути вирішені на таких Зборах. Якщо Управа не скличе вимаганих Надзвичайних Загальних Зборів упродовж чотирьох місяців від дня подання вимоги, тоді їх скликає Контрольна Комісія.

3. Для правосильности рішень Загальних Зборів потрібна присутність делеґатів, що заступають більше ніж половину членів. У випадку, коли у визначеному часі не з'явиться потрібний кворум, Загальні Збори можуть відбутися одну годину пізніше та приймати правосильні рішення при всякій кількості присутніх делеґатів, але тільки в тих справах, що були на порядку нарад при скликанні Загальних Зборів.

4. Рішення Загальних Зборів приймаються загальною більшістю голосів, за вийнятком випадків, у яких статут вимагає кваліфікованої більшости.

5. Голосування на зборах відбувається явно, але на вимогу принаймні 10-ох делеґатів, воно проводиться таємно.

6. Участь у Загальних Зборах з правом голосування та з активним і пасивним правом вибору беруть:

А. делеґати членів:

а) представники вчителів, вибрані учительським складом шкіл за ключем — один представник на 5 учителів; залишок з трьох чи чотирьох учителів уповноважує додаткового представника;

б) представник опікунчої установи;

в) представник батьківського комітету, якщо цей комітет є опікунчою установою;

Б. з уряду:

а) інспектор школи та директор школи;

б) члени управи Шкільної Ради при УККА, Контрольної Комісії і Товаристського Суду.

7. Загальні Збори відкриває голова Управи і проводить вибір Президії, яка складається з голови, заступника і двох писарів.

8. Компетенцією Загальних Зборів є:

а) затверджувати склад комісій, пропонованих Управою Шкільної Ради перед Загальними Зборами, або вибрати нові комісії:

— номінаційну;

— верифікаційну;

— резолюційну;

б) розглядати діяльність органів Шкільної Ради на основі їхніх звітів та уділювати їм абсолюторію;

в) вибрати нові органи Шкільної Ради;

г) встановлювати напрямні для діяльности Управи Шкільної Ради;

ґ) рішати про позбавлення членства в Шкільній Раді у випадках передбачених Статутом (ст. ІІІ);

д) вирішувати про зміну Статуту двома третіми голосів;

е) розглядати всі інші справи, передбачені Статутом для компетенції Загальних Зборів.

9. Мандатів школи передавати не можуть. Але школи, які віддалені від місця відбуття загальних зборів більше, ніж 300 миль, можуть передавати мандати: перший делеґат дістає два додаткові голоси, дальші делеґати — по одному додатковому голосу.

СТАТТЯ VІІІ — УПРАВА

1. Голову і членів Управи вибирають Загальні Збори.

2. Управа складається з таких осіб:

а) Голова;

б) Перший заступник — екзекутивний заступник;

в) Другий заступник;

г) Третій заступник;

ґ) Секретар;

д) Скарбник;

е) три вільні члени.

3. На випадок потреби, Управа може кооптувати до свого складу додаткових членів для виконання обов'язків, але не більше трьох в одній каденції.

4. Якщо вибраний Загальними Зборами член Управи не виконує як слід своїх завдань, він може бути позбавлений членства в Управі рішенням 2/3 голосів всіх членів Управи, Контрольної Комісії і Товаристського Суду.

Ця постанова не відноситься до голови Управи.

5. До ведення окремих ділянок праці, Управа може призначити потрібні комісії.

6. Пленарні засідання Управи повинні відбуватися 2 рази на рік.

7. Для правосильности рішень Управи повинна бути присутність на засіданні найменше половина її членів і звичайна більшість голосів. Тільки рішення про позбавлення членства в Управі вимагають більшости 2/3 присутніх голосів.

8. Поточні справи, що виринають в часі поміж пленарними засіданнями Управи, вирішує її Президія в складі: голова, екзекутивний і другий заступники голови, секретар і скарбник. У засіданні Президії бере обов'язково участь теж голова комісії, справа якої є на порядку нарад.

9. Обов'язки Управи:

а) на пропозицію опікунчої установи і батьківського комітету призначати директора школи чи курсів;

б) для постійного педагогічного нагляду над школами і їх навчальною діяльністю призначати педагогічних дорадників, які відповідають за свою діяльність перед Президією Управи Шкільної Ради;

в) переводити в життя постанови Загальних Зборів.

СТАТТЯ ІХ — КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ

1. Контрольна Комісія, вибрана Загальними Зборами, складається з голови і 4-ох членів.

2. Голова Контрольної Комісії має право брати участь у засіданнях Управи — з дорадчим голосом.

3. Обов'язки Контрольної Комісії:

а) кожного року проводити контролю касових і протокольних книг Управи;

б) пропонувати Загальним Зборам призначення абсолюторії уступаючій Управі;

в) на випадок потреби вимагати від Управи скликання Надзвичайних Загальних Зборів, або скликати Надзвичайні Збори, якщо Управа не зробить цього у приписаному Статутом часі;

г) разом з іншими органами Шкільної Ради вирішувати про позбавлення членства в Управі (стаття VIII, п. 4 Статуту).

СТАТТЯ Х — ТОВАРИСТСЬКИЙ СУД

1. Товаристський Суд вибирають Загальні Збори в складі: голова, два члени і два заступники.

2. Товаристський Суд розглядає письмові скарги, що виринають на тлі діяльности в системі шкіл українознавства. На вимогу Товаристського Суду Управа й Контрольна Комісія зобов'язані дати Судові до розпорядження потрібні документи й матеріяли для якнайскорішого полагодження справи.

3. Рішення Товаристського Суду приймаються звичайною більшістю голосів. Відклик на них подаються до Загальних Зборів.

4. Якщо член Товаристського Суду не може виконувати своїх обов'язків з якоїсь причини, як зокрема із-за конфлікту інтересів, голова Суду призначає на його місце одного з заступників.

5. Рішення Товаристського Суду має бути складене в письмовій формі, включаючи обгрунтування, і доручення сторонам.

6. Разом з іншими органами Шкільної Ради рішати про позбавляння членства в Управі (стаття VIII, п. 4 Статуту).

СТАТТЯ ХІ — МАЙНО

Майно Шкільної Ради складається з членських вкладок, прибутків з видань, датків, даровизн, записів та дотацій.

СТАТТЯ ХІІ — ЗМІНА СТАТУТУ

1. Про зміну Статуту Шкільної Ради вирішують Загальні Збори більшістю 2/3 голосів.

2. Зміна Статуту мусить бути поставлена на порядок нарад Зборів при їх скликанні найменше три місяці перед Зборами. Зміни точок Статуту, не поставлених на порядок нарад Загальних Зборів, не можуть бути переведені.

СТАТТЯ ХІІІ — ЛІКВІДАЦІЯ ШКІЛЬНОЇ РАДИ

1. Про ліквідацію Шкільної Ради можуть вирішити Загальні Збори, якщо:

а) справа ліквідації була поставлена на порядок нарад Зборів при їх скликанні;

б) на Зборах є присутні більше ніж половина членів;

в) рішення про ліквідацію було прийнято більше ніж 3/4 присутніх голосів.

2. В постанові про ліквідацію Шкільної Ради Загальні Збори вирішують одночасно про призначення її майна, яке може бути передане лише українській культурно-освітній установі.